September 21, 2017

ONLINE SHISHYAVRUTTI BABAT MAHTVAPURN SHORT MAHITI.

ONLINE SHISHYAVRUTTI BABAT MAHTVAPURN SHORT MAHITI.

Saralta thi darkhast banavva mate agatya nu suchan...

   Sauthi pahela name missmatch ne principal authoride aapi consent kari leva.

    Tyar bad Darkhast sceam wise ma student show ma jai darek page 1 by 1 ma upar thi j all select kari Add Gread aapvu. Jetla darkhast ma aavva patra hashe etla j balko Add thashe. Darek page add karta darkhast taiyar thai jashe.
   Aam karva nu karan chhe ke agau na ane hal na tamam student batave chhe. Ema thi baki balako ne shodhva ma mushkeli pade. Chukvayel ke nava no samavesh thashe j nahi. Invelid account no pan samavesh nahi thay.
    Atyare fakt juni darkhast na baki student ni j darkhast thashe.

     Saralta mate prayatna karel chhe.

ONLINE SHISHYAVRUTTI BABAT MAHTVAPURN SHORT MAHITI.