December 29, 2016

CCC NA-PASS KARMINE KAYAMI KARYA HASHE TO KARYAVAHI THASHE

CCC NA-PASS KARMINE KAYAMI KARYA HASHE TO KARYAVAHI THASHE

SHALAOMA NYAMONI AVAGANANA KARI HOVANU DHYANE AVYU CHE,CCC NA-PASS KARMINE KAYAMI KARYA HASHE TO KARYAVAHI THASHE,SHALAMA VARG-3 NA KARMACHARIONE LAGHUTAM SAXARATA PARIXA CCC PASS KARVI FARJIYAT CHE,AVI PARIXA KARMACHARI E AJAMAYASI SAMAY DARMIYAAN PASS KARVI PADE CHE.