HTAT ANE TET-1-2 NI BHARTI BABATE LATEST SAMACHAR BY AAPNU GUJARATDATE 30-11-2016.

HTAT ANE TET-1-2 NI BHARTI BABATE LATEST SAMACHAR BY AAPNU GUJARAT DATE 30-11-2016.

CLEAR IMAGE JOVA MATE IMAGE PAR CLICK KARO

·

PAGAR BABAT PRASNO ANE TENA JAVAB

PAGAR BABAT PRASNO ANE TENA JAVAB

VANCHVA LAYAK NEWS REPORT PAR EK NAZAR

CLEAR IMAGE JOVA MATE IMAGE PAR CLICK KARO

·

PAGAR BABAT HIGH COURT NU SUCHAN

PAGAR BABAT HIGH COURT NU SUCHAN
VANCHVA LAYAK NEWS REPORT PAR EK NAZAR

CLEAR IMAGE JOVA MATE IMAGE PAR CLICK KARO

·

Trija tabakka ni blok kaxa ni talim ayojan ange SSA NO PARIPATRA DATE -28-11-2016

Trija tabakka ni blok kaxa ni talim ayojan ange SSA NO PARIPATRA DATE -28-11-2016

CLEAR IMAGE JOVA MATE IMAGE PAR CLICK KARO

·

PRATHAMIK SHALA MA FARAJ BAJAVTA TMAM SHIKSHAKO NA PHOTA LAGHAVVA BABAT NIYAMAK SHREE NO PARIPATRA DATE 30/11/2016

PRATHAMIK SHALA MA FARAJ BAJAVTA TMAM SHIKSHAKO NA PHOTA LAGHAVVA BABAT NIYAMAK SHREE NO PARIPATRA DATE- 30/11/2016

CLEAR IMAGE JOVA MATE IMAGE PAR CLICK KARO.

·

CURRENT AFFAIRS BY EDUSAFAR DATE 30-11-2016

CURRENT AFFAIRS BY EDUSAFAR DATE 30-11-2016

CLEAR IMAGE JOVA MATE IMAGE PAR CLICK KARO

THIS BLOG IS DAILY UPDATE ABOUT PRIMERY SCHOOL LETEST CIRCULAR , EDUCATIONAL NEWS PAPER NEWS,  ALL GOVERNMENT AND PRIVATE JOB , LETEST TECHNOLOGY TIPS, INSURANCE, LOANS , LETEST MOBILE TIPS AND ALL COMPETITIVE EXAM MOST IMP GK, MODEL PAPER, EXAM OLD PAPER, MODEL PAPER IN MP3 AND MOST IMP GK mp3 EXAM MATERIALS... LIKE TET,TAT,HTAT,POLICE CONSTABLE BHARTI, GSSSB CLERK, TALATI, AND OTHER EXAMS.
GUNOTSAV, PRAVESOTSAV BABAT USEFUL INFORMATION MATE www.pravinvankar.com NI ROJ MULAKAT LETA RAHO.
·

NAVA VARSHE FIX PAGARDARO NE KAYAMI KARAY TEVI SHAKYATA. NEWS REPORT PAR EK NAZAR.

NAVA VARSHE FIX PAGARDARO NE KAYAMI KARAY TEVI SHAKYATA.:- NEWS REPORT.

RAJYA NA 70 HAJAR JETLA FIX PAGARDARONE RIJAVVA MATE JANUARY MAAS NA PRATHAM SAPTAHE KAYAMI KARVANI JAHERAT SARKAR KARE TEVI SHAKYATA CHHE.

PANCH HAJAR THI 8 HAJAR VACHCHE NA FIX VETANKARO NI SENEORITY KAI RITE GANVI TE SANDARBHE NI HAAL MADAGANTH CHALI RAHI HOVANU SUTRO KAHI RAHYA CHHE.

NAVA VARSHE FIX PAGARDARO NE KAYAMI KARAY TEVI SHAKYATA.:- NEWS REPORT.

CLEAR IMAGE JOVA MATE IMAGE PAR CLICK KARO

THIS BLOG IS DAILY UPDATE ABOUT PRIMERY SCHOOL LETEST CIRCULAR , EDUCATIONAL NEWS PAPER NEWS,  ALL GOVERNMENT AND PRIVATE JOB , LETEST TECHNOLOGY TIPS, INSURANCE, LOANS , LETEST MOBILE TIPS AND ALL COMPETITIVE EXAM MOST IMP GK, MODEL PAPER, EXAM OLD PAPER, MODEL PAPER IN MP3 AND MOST IMP GK mp3 EXAM MATERIALS... LIKE TET,TAT,HTAT,POLICE CONSTABLE BHARTI, GSSSB CLERK, TALATI, AND OTHER EXAMS.
GUNOTSAV, PRAVESOTSAV BABAT USEFUL INFORMATION MATE www.pravinvankar.com NI ROJ MULAKAT LETA RAHO.
·

GUNOTSAV BABAT NEWS REPORT PAR EK NAZAR

CLICK HERE TO NEWS REPORT.

GUNOTSAV BABAT NEWS REPORT PAR EK NAZAR

THIS BLOG IS DAILY UPDATE ABOUT PRIMERY SCHOOL LETEST CIRCULAR , EDUCATIONAL NEWS PAPER NEWS,  ALL GOVERNMENT AND PRIVATE JOB , LETEST TECHNOLOGY TIPS, INSURANCE, LOANS , LETEST MOBILE TIPS AND ALL COMPETITIVE EXAM MOST IMP GK, MODEL PAPER, EXAM OLD PAPER, MODEL PAPER IN MP3 AND MOST IMP GK mp3 EXAM MATERIALS... LIKE TET,TAT,HTAT,POLICE CONSTABLE BHARTI, GSSSB CLERK, TALATI, AND OTHER EXAMS.
GUNOTSAV, PRAVESOTSAV BABAT USEFUL INFORMATION MATE www.pravinvankar.com NI ROJ MULAKAT LETA RAHO.

GUNOTSAV BABAT NEWS REPORT PAR EK NAZAR

CLICK HERE TO NEWS REPORT.

·

GUJARATI MA ANUSWAR KYA MUKAY KYA NA MUKAY?? KHUB UPYOGHI PAGE

GUJARATI MA ANUSWAR KYA MUKAY KYA NA MUKAY?? KHUB UPYOGHI PAGE

SHIKSHAN SATHE JODAYELA TMAM MITRO MATE UPAYOGI
VANCHVALAYAK ANE JANVA LAYAK PAGE
AA MAHITI TMARA MITRO NE PAN MOKLI JANKARI AAPSHO NEW UPDATE MATE JOTA RAHO

CLEAR IMAGE JOVA MATE IMAGE PAR CLICK KARO

THIS BLOG IS DAILY UPDATE ABOUT PRIMERY SCHOOL LETEST CIRCULAR , EDUCATIONAL NEWS PAPER NEWS,  ALL GOVERNMENT AND PRIVATE JOB , LETEST TECHNOLOGY TIPS, INSURANCE, LOANS , LETEST MOBILE TIPS AND ALL COMPETITIVE EXAM MOST IMP GK, MODEL PAPER, EXAM OLD PAPER, MODEL PAPER IN MP3 AND MOST IMP GK mp3 EXAM MATERIALS... LIKE TET,TAT,HTAT,POLICE CONSTABLE BHARTI, GSSSB CLERK, TALATI, AND OTHER EXAMS.
GUNOTSAV, PRAVESOTSAV BABAT USEFUL INFORMATION MATE www.pravinvankar.com NI ROJ MULAKAT LETA RAHO.
·

VENEZUELA MA NOTE GHANI NE NAI PAN VAJAN KARI NE LEVAY CHHE

VENEZUELA MA NOTE GHANI NE NAI PAN VAJAN KARI NE LEVAY CHHE

VANCHVA LAYAK INFORMATION AA  BHARAT MANATHI TE SARU

CLEAR IMAGE JOVA MATE IMAGE PAR CLICK KARO

THIS BLOG IS DAILY UPDATE ABOUT PRIMERY SCHOOL LETEST CIRCULAR , EDUCATIONAL NEWS PAPER NEWS,  ALL GOVERNMENT AND PRIVATE JOB , LETEST TECHNOLOGY TIPS, INSURANCE, LOANS , LETEST MOBILE TIPS AND ALL COMPETITIVE EXAM MOST IMP GK, MODEL PAPER, EXAM OLD PAPER, MODEL PAPER IN MP3 AND MOST IMP GK mp3 EXAM MATERIALS... LIKE TET,TAT,HTAT,POLICE CONSTABLE BHARTI, GSSSB CLERK, TALATI, AND OTHER EXAMS.
GUNOTSAV, PRAVESOTSAV BABAT USEFUL INFORMATION MATE www.pravinvankar.com NI ROJ MULAKAT LETA RAHO.
·

HINDI SUBJECT MATERIAL DOWNLOAD.

BHARATBHAI DVARA EDUCATION NE LAGATU MAHA MATERIAL AAPNE AMARA BLOG NI POST NI LINK DVARA MALASHE.  SPECIAL THANKS- BHARATBHAI.
THIS BLOG www.pravinvankar.com IS DAILY UPDATE ABOUT PRIMERY SCHOOL LETEST CIRCULAR , EDUCATIONAL NEWS PAPER NEWS,  ALL GOVERNMENT AND PRIVATE JOB , LETEST TECHNOLOGY TIPS, INSURANCE, LOANS , LETEST MOBILE TIPS AND ALL COMPETITIVE EXAM MOST IMP GK, MODEL PAPER, EXAM OLD PAPER, MODEL PAPER IN MP3 AND MOST IMP GK mp3 EXAM MATERIALS... LIKE TET,TAT,HTAT,POLICE CONSTABLE BHARTI, GSSSB CLERK, TALATI, AND OTHER EXAMS.
GUNOTSAV, PRAVESOTSAV BABAT USEFUL INFORMATION MATE www.pravinvankar.com NI ROJ MULAKAT LETA RAHO.
·

GUJARATI SUBJECT MATERIAL DOWNLOAD.

 CLICK HERE TO DOWNLOAD.
BHARATBHAI DVARA EDUCATION NE LAGATU MAHA MATERIAL AAPNE AMARA BLOG NI POST NI LINK DVARA MALASHE.  SPECIAL THANKS- BHARATBHAI.
THIS BLOG www.pravinvankar.com IS DAILY UPDATE ABOUT PRIMERY SCHOOL LETEST CIRCULAR , EDUCATIONAL NEWS PAPER NEWS,  ALL GOVERNMENT AND PRIVATE JOB , LETEST TECHNOLOGY TIPS, INSURANCE, LOANS , LETEST MOBILE TIPS AND ALL COMPETITIVE EXAM MOST IMP GK, MODEL PAPER, EXAM OLD PAPER, MODEL PAPER IN MP3 AND MOST IMP GK mp3 EXAM MATERIALS... LIKE TET,TAT,HTAT,POLICE CONSTABLE BHARTI, GSSSB CLERK, TALATI, AND OTHER EXAMS.
GUNOTSAV, PRAVESOTSAV BABAT USEFUL INFORMATION MATE www.pravinvankar.com NI ROJ MULAKAT LETA RAHO.
·

ENGLISH SUBJECT MATERIAL DOWNLOAD.

BHARATBHAI DVARA EDUCATION NE LAGATU MAHA MATERIAL AAPNE AMARA BLOG NI POST NI LINK DVARA MALASHE.  SPECIAL THANKS- BHARATBHAI.
THIS BLOG www.pravinvankar.com IS DAILY UPDATE ABOUT PRIMERY SCHOOL LETEST CIRCULAR , EDUCATIONAL NEWS PAPER NEWS,  ALL GOVERNMENT AND PRIVATE JOB , LETEST TECHNOLOGY TIPS, INSURANCE, LOANS , LETEST MOBILE TIPS AND ALL COMPETITIVE EXAM MOST IMP GK, MODEL PAPER, EXAM OLD PAPER, MODEL PAPER IN MP3 AND MOST IMP GK mp3 EXAM MATERIALS... LIKE TET,TAT,HTAT,POLICE CONSTABLE BHARTI, GSSSB CLERK, TALATI, AND OTHER EXAMS.
GUNOTSAV, PRAVESOTSAV BABAT USEFUL INFORMATION MATE www.pravinvankar.com NI ROJ MULAKAT LETA RAHO.
·

SANSKRUT SUBJECT MATERIAL DOWNLOAD.

BHARATBHAI DVARA EDUCATION NE LAGATU MAHA MATERIAL AAPNE AMARA BLOG NI POST NI LINK DVARA MALASHE.  SPECIAL THANKS- BHARATBHAI.
THIS BLOG www.pravinvankar.com IS DAILY UPDATE ABOUT PRIMERY SCHOOL LETEST CIRCULAR , EDUCATIONAL NEWS PAPER NEWS,  ALL GOVERNMENT AND PRIVATE JOB , LETEST TECHNOLOGY TIPS, INSURANCE, LOANS , LETEST MOBILE TIPS AND ALL COMPETITIVE EXAM MOST IMP GK, MODEL PAPER, EXAM OLD PAPER, MODEL PAPER IN MP3 AND MOST IMP GK mp3 EXAM MATERIALS... LIKE TET,TAT,HTAT,POLICE CONSTABLE BHARTI, GSSSB CLERK, TALATI, AND OTHER EXAMS.
GUNOTSAV, PRAVESOTSAV BABAT USEFUL INFORMATION MATE www.pravinvankar.com NI ROJ MULAKAT LETA RAHO.
·

MATHS SUBJECT MATERIAL DOWNLOAD.

BHARATBHAI DVARA EDUCATION NE LAGATU MAHA MATERIAL AAPNE AMARA BLOG NI POST NI LINK DVARA MALASHE.  SPECIAL THANKS- BHARATBHAI.
THIS BLOG www.pravinvankar.com IS DAILY UPDATE ABOUT PRIMERY SCHOOL LETEST CIRCULAR , EDUCATIONAL NEWS PAPER NEWS,  ALL GOVERNMENT AND PRIVATE JOB , LETEST TECHNOLOGY TIPS, INSURANCE, LOANS , LETEST MOBILE TIPS AND ALL COMPETITIVE EXAM MOST IMP GK, MODEL PAPER, EXAM OLD PAPER, MODEL PAPER IN MP3 AND MOST IMP GK mp3 EXAM MATERIALS... LIKE TET,TAT,HTAT,POLICE CONSTABLE BHARTI, GSSSB CLERK, TALATI, AND OTHER EXAMS.
GUNOTSAV, PRAVESOTSAV BABAT USEFUL INFORMATION MATE www.pravinvankar.com NI ROJ MULAKAT LETA RAHO.
·

SOCIAL SCIENCE SUBJECT MATERIAL DOWNLOAD.

BHARATBHAI DVARA EDUCATION NE LAGATU MAHA MATERIAL AAPNE AMARA BLOG NI POST NI LINK DVARA MALASHE.  SPECIAL THANKS- BHARATBHAI.
THIS BLOG www.pravinvankar.com IS DAILY UPDATE ABOUT PRIMERY SCHOOL LETEST CIRCULAR , EDUCATIONAL NEWS PAPER NEWS,  ALL GOVERNMENT AND PRIVATE JOB , LETEST TECHNOLOGY TIPS, INSURANCE, LOANS , LETEST MOBILE TIPS AND ALL COMPETITIVE EXAM MOST IMP GK, MODEL PAPER, EXAM OLD PAPER, MODEL PAPER IN MP3 AND MOST IMP GK mp3 EXAM MATERIALS... LIKE TET,TAT,HTAT,POLICE CONSTABLE BHARTI, GSSSB CLERK, TALATI, AND OTHER EXAMS.
GUNOTSAV, PRAVESOTSAV BABAT USEFUL INFORMATION MATE www.pravinvankar.com NI ROJ MULAKAT LETA RAHO.
·

SCIENCE AND TECHNOLOGY SUBJECT MATERIAL DOWNLOAD.

BHARATBHAI DVARA EDUCATION NE LAGATU MAHA MATERIAL AAPNE AMARA BLOG NI POST NI LINK DVARA MALASHE.  SPECIAL THANKS- BHARATBHAI.
THIS BLOG www.pravinvankar.com IS DAILY UPDATE ABOUT PRIMERY SCHOOL LETEST CIRCULAR , EDUCATIONAL NEWS PAPER NEWS,  ALL GOVERNMENT AND PRIVATE JOB , LETEST TECHNOLOGY TIPS, INSURANCE, LOANS , LETEST MOBILE TIPS AND ALL COMPETITIVE EXAM MOST IMP GK, MODEL PAPER, EXAM OLD PAPER, MODEL PAPER IN MP3 AND MOST IMP GK mp3 EXAM MATERIALS... LIKE TET,TAT,HTAT,POLICE CONSTABLE BHARTI, GSSSB CLERK, TALATI, AND OTHER EXAMS.
GUNOTSAV, PRAVESOTSAV BABAT USEFUL INFORMATION MATE www.pravinvankar.com NI ROJ MULAKAT LETA RAHO.
·

SARKARI NIYAMO DOWNLOAD.

BHARATBHAI DVARA EDUCATION NE LAGATU MAHA MATERIAL AAPNE AMARA BLOG NI POST NI LINK DVARA MALASHE.  SPECIAL THANKS- BHARATBHAI.
THIS BLOG www.pravinvankar.com IS DAILY UPDATE ABOUT PRIMERY SCHOOL LETEST CIRCULAR , EDUCATIONAL NEWS PAPER NEWS,  ALL GOVERNMENT AND PRIVATE JOB , LETEST TECHNOLOGY TIPS, INSURANCE, LOANS , LETEST MOBILE TIPS AND ALL COMPETITIVE EXAM MOST IMP GK, MODEL PAPER, EXAM OLD PAPER, MODEL PAPER IN MP3 AND MOST IMP GK mp3 EXAM MATERIALS... LIKE TET,TAT,HTAT,POLICE CONSTABLE BHARTI, GSSSB CLERK, TALATI, AND OTHER EXAMS.
GUNOTSAV, PRAVESOTSAV BABAT USEFUL INFORMATION MATE www.pravinvankar.com NI ROJ MULAKAT LETA RAHO.
·

PRAGNA ABHIGAM MATERIAL DOWNLOAD .

BHARATBHAI DVARA EDUCATION NE LAGATU MAHA MATERIAL AAPNE AMARA BLOG NI POST NI LINK DVARA MALASHE.  SPECIAL THANKS- BHARATBHAI.
THIS BLOG www.pravinvankar.com IS DAILY UPDATE ABOUT PRIMERY SCHOOL LETEST CIRCULAR , EDUCATIONAL NEWS PAPER NEWS,  ALL GOVERNMENT AND PRIVATE JOB , LETEST TECHNOLOGY TIPS, INSURANCE, LOANS , LETEST MOBILE TIPS AND ALL COMPETITIVE EXAM MOST IMP GK, MODEL PAPER, EXAM OLD PAPER, MODEL PAPER IN MP3 AND MOST IMP GK mp3 EXAM MATERIALS... LIKE TET,TAT,HTAT,POLICE CONSTABLE BHARTI, GSSSB CLERK, TALATI, AND OTHER EXAMS.
GUNOTSAV, PRAVESOTSAV BABAT USEFUL INFORMATION MATE www.pravinvankar.com NI ROJ MULAKAT LETA RAHO.
·

JAN-DHAN KHATA MA THASHE DHAN-VARSHA 15-15 HAJAR RUPIYA DAREK KHATA MA JAMA THASHE- AKILA NEWS REPORT.

JAN-DHAN KHATA MA THASHE DHAN-VARSHA 15-15 HAJAR RUPIYA DAREK KHATA MA JAMA THASHE- AKILA NEWS REPORT.

VANCHVA LAYAK NEWS REPORT PAR EK NAZAR

We Daily update latest educational news updates of all Primary, Secondary and Higer Secondary Department.

CLICK HERE TO NEWS REPORT.

·

NEW EDUCATION POLICY RELATED SHALA O NI MAHITI MOKALVA BABATPARIPATRA DATE 21-11-2016.

NEW EDUCATION POLICY RELATED  SHALA O NI MAHITI MOKALVA BABATPARIPATRA DATE 21-11-2016.

CLEAR IMAGE JOVA MATE IMAGE PAR CLICK KARO

·

NEW EDUCATION POLICY RELATED SHALA O NI MAHITI MOKALVA NU LIST.

NEW EDUCATION POLICY RELATED  SHALA O NI MAHITI MOKALVA NU LIST.

CLEAR IMAGE JOVA MATE IMAGE PAR CLICK KARO 

·

MDM COOKING COSTING DAR NAKKI KARVA BABAT PARIPATRA DATE 28-11-2016

MDM COOKING COSTING DAR NAKKI KARVA BABAT PARIPATRA DATE 28-11-2016

CLEAR IMAGE JOVA MATE IMAGE PAR CLICK KARO

·

GRAM PANCHAYAT ELECTION 2016 KARYKRAM.

GRAM PANCHAYAT ELECTION 2016 KARYKRAM. 

Gram panchayat Election Official notification declared

Chutanii jaherat tarikh:- 28-11-2016

jahernamu bahar padshe:- 5-12-2016

Umedvari patro bahrvani chelli tarikh:- 10-12-2016

Matdan tarikh:- 27-12-2016

Matgantari Tarikh:- 29-12-2016

·

FIX PAY COURT CASE NEXT DATE 06-12-2016.

FIX PAY COURT CASE NEXT DATE 06-12-2016.

Check Fix Pay Case next Date 06-12-2016.

for more details of fix pay case check again& again this post.

Fix Pay Case Status in Supreme Court:

Case Number :- 14124

Case Type :- SPL Civil

Year :- 2012

·

GUJARAT PANCHAYAT NI CHUNTNI JILLAWISE GAM NI SANKHYA MAHITI

GUJARAT PANCHAYAT NI CHUNTNI JILLAWISE GAMNI SANKHYA MAHITI

PANCHAYAT NI CHUNTNI 27 DECEMBER YOJASHE TENI JILLA WISE GAM NI SANKHYA MATE UPAYOG MAHITI.

CLEAR IMAGE JOVA MATE IMAGE PAR CLICK KARO 

·

BLO MATE VANCHVA LAYAK RAJUAAT.

BLO MATE VANCHVA LAYAK RAJUAAT. 

CLEAR IMAGE JOVA MATE IMAGE PAR CLICK KARO 
·

DEVBHUMI DWARKA PURV MANJURI SIVAYKARMCHARIONI KOI PRAKAR NI RAJA MANJUR NA KARVA BABAT JILLA PANCHAYAT NO PARIPATRA DATE 29-11-2016

DEVBHUMI DWARKA PURV MANJURI SIVAYKARMCHARIONI KOI PRAKAR NI RAJA MANJUR NA KARVA BABAT JILLA PANCHAYAT NO PARIPATRA DATE 29-11-2016

CLEAR IMAGE JOVA MATE IMAGE PAR CLICK KARO

·

CURRENT AFFAIRS BY EDUSAFAR DATE 29-11-2016

CURRENT AFFAIRS BY EDUSAFAR DATE 29-11-2016
CLEAR IMAGE JOVA MATE IMAGE PAR CLICK KARO 

·

Check Fix Pay Case Updates on Date 29-11-2016, As per News Fix Pay Case in SC in Advance List of 29-11-2016


 • CLICK HERE & CHECK OUR CASE NUMBER TURN IN DISPLAY BOARD.


 • Check Fix Pay Case Updates on Date 29-11-2016, As per News Fix Pay Case in SC in Advance List of 29-11-2016

  for more details of fix pay case check again& again this post.we i

  Fix Pay Case Status in Supreme Court:
  • Case Number :- 14124
  • Court no :- 01
  • Today's Case Number :-06
  • Case Type :- SPL Civil
  • Year :- 2012
  Fix pay Case Next Date hearing in Supreme Court Check
  ·

  FIX PAY RELATED NEWS REPORT PAR EK NAZAR

  FIX PAY RELATED NEWS REPORT PAR EK NAZAR

  SHOSHAN VIRUDHDH RAJKOT NA SAMACHAR E-PAPER EK VAR VANCHVA LAYAK NEWS REPORT

  CLEAR IMAGE JOVA MATE IMAGE PAR CLICK KARO

  ·

  GHAR GHAR INTERNET PROJECT FAST WIFI CONNECTION BETWEEN EVERY HOME

  GHAR GHAR INTERNET PROJECT FAST WIFI CONNECTION BETWEEN EVERY HOME

  1300 KILOMETRES CABLES NI LINES THASHE

  VANCHVA LAYAK NEWS REPORT PAR EK NAZAR

  CLEAR IMAGE JOVA MATE IMAGE PAR CLICK KARO

  ·

  PALIKA , JILL PANCHAYAT, POST, S T POLICE KHATA NA PAGHAR JAMA BABAT NEWS REPORT PAR EK NAZAR

  PALIKA , JILL PANCHAYAT, POST, S T POLICE KHATA NA PAGHAR JAMA BABAT NEWS REPORT PAR EK NAZAR
  CLEAR IMAGE JOVA MATE IMAGE PAR CLICK KARO

  ·

  GUJARAT NA BHARTI NA ITIHASH MA PEHLI VAR NIYAM LAGHU KARAYO - BHARTI BOARD MARFTE NOKRI MELVNAR 17532 KARMCHARI O E FARJIYAT DRIVING LICENSE LEVU PADSHE

  GUJARAT NA BHARTI NA ITIHASH MA PEHLI VAR NIYAM LAGHU KARAYO - BHARTI BOARD MARFTE NOKRI MELVNAR 17532 KARMCHARI O E FARJIYAT DRIVING LICENSE LEVU PADSHE

  5 VARSH DARMYAN BHARTI LMV VAHAN NU LICENSE MELVVU

  PADSHELICENSE MELVVA BAD J POLICE KARMCHARI CONTRACT THI KAYMI THASHE-  CHERMAN

  CLEAR IMAGE JOVA MATE IMAGE PAR CLICK KARO

  ·

  TROUBLE WITHOUT DEPOSIT 2.5 LAKH RUPEES.

  TROUBLE WITHOUT DEPOSIT 2.5 LAKH RUPEES. 

  TAME DEPOSIT KARYA VAGAR PAN MUSKELI MA MUKAI SHAKO CHHO 

  VANCHVA LAYAK NEWS REPORT PAR EK NAZAR 
  CLEAR IMAGE JOVA MATE IMAGE PAR CLICK KARO 

  ·

  25000 ₹ THI VADHU RAKAM ni keval devadar par Income tex Department ni najar

  CLICK HERE TO NEWS REPORT.

  25000 ₹ THI VADHU RAKAM ni keval devadar par Income tex Department ni najar

  25000 ₹ thi vadhu rakam ni keval devadar par Income tex Department ni najar

  Pan card mate na niyamo ma pan badlav aayo.

  5000 ke temathi vadhu rakam na trasection ni mahiti IT department pase jashe.

  50000 k tenathi   vadhu rakam mate Pan Card farjiyat karavama aavyu.

  CLICK HERE TO NEWS REPORT.

  ·

  PRASUTI NI RAJA BABAT PARIPATRA DATE- 15-11-2013

  PRASUTI NI RAJA BABAT PARIPATRA DATE- 15-11-2013

  CLEAR IMAGE JOVA MATE IMAGE PAR CLICK KARO

  ·

  GRAM PANCHAYAT ELECTION JAHERNAMU DELARED

  GRAM PANCHAYAT ELECTION JAHERNAMU DELARED

  Gram panchayat Election Official notification declared

  Chutanii jaherat tarikh:- 28-11-2016

  jahernamu bahar padshe:- 5-12-2016

  Umedvari patro bahrvani chelli tarikh:- 10-12-2016

  Matdan tarikh:- 27-12-2016

  Matgantari Tarikh:- 29-12-2016

  ·

  GET THE DETAIL LIKE CITY, NAME, MODEL, AND OTHER DETAILS OF A VEHICLE BY NUMBER.

  GET THE DETAIL LIKE CITY, NAME, MODEL, AND OTHER DETAILS OF A  VEHICLE BY NUMBER.
  This app gives the details like City, Name, Model, Engine Number, Chesis Number  of a Vehicle by number.
  There are 2 ways to find details
  1: By Using SMS service
  2: By using Internet
  Just 1 Mb
  ·

  CURRENT AFFAIRS BY EDUSAFAR DATE -28-11-2016

  CURRENT AFFAIRS BY EDUSAFAR DATE -28-11-2016
  CLEAR IMAGE JOVA MATE IMAGE PAR CLICK KARO

  ·

  JUNI NOTE NU HAVE SHU THASHE???

  JUNI NOTE NU HAVE SHU THASHE???

  RBI VISHE VANCHVA LAYAK NEWS REPORT PAR EK NAZAR

  CLEAR IMAGE JOVA MATE IMAGE PAR CLICK KARO

  ·

  TEACHER TEST BABAT NEWS REPORT VANCHVA LAYAK

  TEACHER TEST BABAT NEWS REPORT VANCHVA LAYAK

  CLEAR IMAGE JOVA MATE IMAGE PAR CLICK KARO

  ·

  SHALA O MA SANGHIT, CHITRA,VYAYAM SHIKSHAKO NI TUNK SAMAY MA BHARTI KARASHE -SHIKSHAN MANTRI

  SHALA O MA SANGHIT, CHITRA,VYAYAM SHIKSHAKO NI TUNK SAMAY MA BHARTI KARASHE : SHIKSHAN MANTRI

  AHMEDABAD MA YOJAYEL ADHIVETION MA GUJARAT NA SHIKSHAN MANTRI E SANGEET,CHITRA,VYAYAM SHIKSHAKO NI BHARTI KARASHE EVU JANAVEL CHE VANCHO AA NEWS REPORT

  CLEAR IMAGE JOVA MATE IMAGE PAR CLICK KARO

  ·

  DIVADANDI ANK-58 DECEMBER-2016


  !!!!!!!!!!!!!!!
  DIVADANDI E MAGAZINE (ONLY FOR EDUCATIONAL PURPOSE AND PRIVATE CIRCULATION)
  SAMPARAK : -
  SHRI MANISHBHAI SUTHAR   ASSI. TEACHER SHRI
  SAMADARA PRATHMIK SHALA
  TA & DIST:-KHEDA 
  LAVAJAM VINANU NIYATKALIN MASIK

  AA MASIK PATR NI KHUBIO:-
  GENERAL KNOWLEDGE NO BHANDAR.
  VYAKTI VISHESH NO PARICHAY
  SHIKSHAK TEMAJ BAL UPYOGI
  5 VARSH THI NIYAMIT PRAKASHIT THATU SAMAYIK .
  ·

  GUJARAT 7TH PAY COMMISSION SALARY RELATED IMPORTANT NEWS REPORT

  GUJARAT 7TH PAY COMMISSION SALARY RELATED IMPORTANT NEWS REPORT
  CLEAR IMAGE JOVA MATE IMAGE PAR CLICK KARO

  ·

  VODAFONE UPCOMING OFFER:-RELIANCE "JIO" AB HUAA Purana Ab DEKHE VODAFONE OFFER!

  VODAFONE UPCOMING OFFER:-RELIANCE "JIO" AB HUAA Purana Ab DEKHE VODAFONE OFFER!

  Reliance Jio Ki Dhamakedar offer Ke Bad Ab Vodafone Best Offer La Rhi Market Me.Us offer Smapurn Jankari Niche Di Gyi He.Niche Diye Gye Image Read Kre Or Dekhe Best Offers.

  CLEAR IMAGE JOVA MATE IMAGE PAR CLICK KARO

  ·

  7TH CPC PAY PARITY BETWEEN MILITARY AND CIVILIAN PERSONNEL.

  7TH CPC PAY PARITY BETWEEN MILITARY AND CIVILIAN PERSONNEL.

  GOVERNMENT OF INDIA
  MINISTRY OF DEFENCE

  LOK SABHA
  UNSTARRED QUESTION NO: 1697
  ANSWERED ON: 25.11.2016

  Pay Parity between Military and Civilian Personnel

  SULTAN AHMED
  (a) whether the Government is aware of the disparities in the pay structure of the military and civilian personnel under the Seventh Central Pay Commission (CPC);

  (b) if so, the details thereof;

  (c) whether any high level panel / Committee is proposed to be set up by the Government to resolve the core anomalies in their pay structure; and

  (d) if so, the details thereof and the time by which its report is likely to be submitted?

  Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:-

  ANSWER

  MINISTER OF STATE (DR. SUBHASH BHAMRE)

  IN THE MINISTRY OF DEFENCE
  (a) & (b):The 7th Central Pay Commission (CPC), an expert body constituted by the Government, gave its recommendations on emolument structure of government employees, including personnel belonging to Defence Forces, after due consultation with various stakeholders and thorough examination of various aspects involved. The Commission recommended separate Pay Matrix for Defence Forces after considering: (i) principles and philosophy adopted in devising the Pay Matrix for civilian employees; and (ii) some of the aspects in the rank structure unique to Defence Forces.

  The Government accepted the Commission’s recommendations on Minimum Pay, Fitment Factor, Index of Rationalization, Pay Matrices and general recommendations on pay with certain exceptions in Defence Pay Matrix, namely, (i)revision of Index of Rationalization of Level 13A (Brigadier) from 2.57 to 2.67; and (ii)addition of three stages in Level 12A (Lt Colonel), three stages in Level 13 (Colonel), and two stages in Level 13A (Brigadier).

  (c) & (d):As and when issues regarding anomalies in the pay of defence personnel are brought to notice, the same are examined by the Government, on case to case basis.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD.

  ·

  RELINCE JIYO KI FREE SERVICE KO MARCH 2017 TAK KE LIYE BADHA SAKATA HE..VANCHVA LAYAK NEWS REPORT PAR EK NAZAR

  CLICK HERE TO NEWS REPORT.

  RELINCE JIYO KI FREE SERVICE KO MARCH 2017 TAK KE LIYE BADHA SAKATA HE..VANCHVA LAYAK NEWS REPORT PAR EK NAZAR

  CLICK HERE TO NEWS REPORT.

  ·

  DAMAN DIV NI PRATHMIK ANE UTTCHHATAR MADHYMIK SHALA NA SHIKSHAKO E HVE SAVAR NA 7 THI BAPOR NA 3 SUDHI FARAJ BAJAVVI PADSHE

  DAMAN DIV NI PRATHMIK ANE UTTCHHATAR MADHYMIK SHALA NA SHIKSHAKO E HVE SAVAR NA 7 THI BAPOR NA 3 SUDHI FARAJ BAJAVVI PADSHE

  CLEAR IMAGE JOVA MATE IMAGE PAR CLICK KARO

  ·

  FIX PAY COURT CASE BABAT.

  FIX PAY COURT CASE BABAT.

  DATE -29-11-2016

  COURT NUMBER-1 MA- 6 NUMBER.

  CLEAR IMAGE JOVA MATE IMAGE PAR CLICK KARO

  ·

  TAMAM SARKARI KARMCHARIO MATE VANCHVA LAYAK NEWS REPORT PAR EK NAZAR

  TAMAM SARKARI KARMCHARIO MATE VANCHVA LAYAK NEWS REPORT PAR EK NAZAR

  CLEAR IMAGE JOVA MATE IMAGE PAR CLICK KARO

  ·