October 28, 2016

FIX KARMACHARIO (HANGHAMI KARMCHARIO) NE KAYMI JETLO J PAGHAR MALVO JOIYE

FIX KARMACHARIO (HANGHAMI KARMCHARIO) NE KAYMI JETLO J PAGHAR MALVO JOIYE.

SAMAN kam saman VETAN par sidhhant par suprime laghvi mahor

Read all news below image.